Työntekijäin ryhmähenkivakuutus (TRHV)

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Valtakunnalliset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet kuolemanvaraturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksen ottaa työnantaja, joka huolehtii myös vakuutuksen kustannuksista.

Velvollisuus vakuutuksen ottamiseen koskee kaikkia työnantajia, joita sitovassa työehtosopimuksessa on tai joiden alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset.

Ketkä ovat edunsaajia?

Vakuutuksen perusteella maksetaan vakuutussumma vakuutuksen ottaneen työnantajan palveluksessa olleen työntekijän kuoltua. Kuolemantapauskorvauksen edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset (kts. korvauksenhaku).

Jos vainajalla ei ole vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia, kuolemantapauskorvausta (vakuutussummaa) ei makseta. Vakuutusturvan suuruus riippuu kuolleen työntekijän iästä ja huollettavien lasten lukumäärästä. Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana.

Ryhmähenkivakuuttamisen järjestelyistä

Työntekijäin ryhmähenkivakuutusta hoitaa vakuutusyhtiöiden perustama pooli, joka toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) (nimi Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL 31.12.2015 asti) yhteydessä 1.4.2015 alkaen. Tätä ennen pooli toimi Henkivakuutusosakeyhtiö Retron yhteydessä. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli hoitaa keskitetysti kaikkien vakuutuksen piiriin kuuluvien kuolemantapauskorvausten käsittelyn ja korvausten maksamisen.

Vakuutusten hoidosta (vakuutuksenottajiin eli työnantajiin nähden) ja vakuutusmaksujen perimisestä vastaavat vahinkovakuutusyhtiöt. Käytännössä vakuutusasioiden hoito ja maksujen perintä tapahtuu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ohessa siinä vakuutusyhtiössä, josta työnantaja on ottanut lakisääteisen tapaturmavakuutuksen.

Valtion työntekijöiden ja virkamiesten ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen järjestämisestä huolehtii Valtiokonttori.

Kunnat ja kuntainliitot voivat järjestää vastaavan turvan Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin tai Kevan kautta. Jotkut kunnat myös maksavat kuolemantapauskorvaukset suoraan omista varoistaan.

Seurakuntien osalta turvan hoitaa sopimuksen mukaan joko Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli tai seurakunnat maksavat korvaukset suoraan omista varoistaan.

Maatalousyrittäjien kohdalla ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä ja korvausten maksamisesta huolehtii Maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Eräät julkisoikeudelliset yhteisöt, kuten Suomen Pankki ja Kansaneläkelaitos vastaavat henkilöstönsä ryhmähenkivakuutusturvasta itse.